ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Van: Fit & Vitaal Dier

(ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder nummer 63698684).

Gedeponeerd bij de KVK.

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;

Therapeut: degene die de behandeling verricht, supplementen adviseerd en/of levert en adviezen geeft.

Fit & Vitaal Dier: De therapeut als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de therapeut voert, in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;

Cliënt: de eigenaar van het te behandelen patiënt en/of de aanbieder van de patiënt in wiens opdracht Fit & Vitaal Dier behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan goederen levert en adviezen geeft.

Patiënt(en): het door de cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan goederen wordt geleverd en/of adviezen worden gegeven.

(Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de therapeut en de cliënt tot het verrichten van bioresonantie behandelingen, het leveren van goederen en/of het geven van adviezen.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van Fit & Vitaal Dier is gesteld.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de cliënt binden de therapeut niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de therapeut schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.

3.2 De tussen de therapeut en cliënt te sluiten (behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de therapeut schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de therapeut met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren goederen heeft geleverd.

3.3 De therapeut heeft ten alle tijden het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de therapeut heeft moeten maken om de aanbieding aan de cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 Fit & Vitaal Dier heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

3.5 De genoemde levertijden en andere door Fit & Vitaal Dier te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal, indicatief en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de cliënt geen aanspraak of ontbinding. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Inhoud (behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen Fit & Vitaal Dier gesloten (behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Fit & Vitaal Dier tot het leveren van een therapeutische behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen goederen. Fit & Vitaal Dier voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. Fit & Vitaal Dier heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2 De (behandelings)overeenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren van goederen door cliënt en/ of in opdracht van derden.

4.3 Het enkele feit dat Fit & Vitaal Dier betrokken is bij de verkoop en/of levering en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de cliënt en/of derden niet van de op de cliënt en/of de betreffende derde terzake de patiënt.

4.4 Ten aanzien van de geleverde goederen geldt dat Fit & Vitaal Dier geen enkele (product)aansprakelijkheid aanvaardt.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen Fit & Vitaal Dier en cliënt gesloten (behandelings)overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden door:

- Het uitdrukkelijke schriftelijke verzoek van cliënt, waarbij de cliënt door Fit & Vitaal Dier zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van Fit & Vitaal Dier in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de cliënt en zondig de cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

- Het overlijden van de te behandelen patiënt;

- een eenzijdige beslissing van Fit & Vitaal Dier, indien Fit & Vitaal Dier van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

- een eenzijdige beslissing van Fit & Vitaal Dier indien het vertrouwen tussen Fit & Vitaal Dier en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Voorts is Fit & Vitaal Dier bevoegd de (behandelings)overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen zodra:

- de cliënt zijn verplichtingen uit de (behandelings)overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- Fit & Vitaal Dier na het sluiten van de (behandelings)overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen, welke haar goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen;

- de cliënt overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;

- de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, althans haar faillissement aanvraagt of dat er voor haar wordt aangevraagd, een verzoek tot surseance indient, dan wel indien er beslag wordt gelegd op haar eigendommen of de WSNP-regeling op de cliënt van toepassing wordt verklaard;

In de hiervoor genoemde gevallen is Fit & Vitaal Dier tevens bevoegd de verdere uitvoering van de (behandelings)overeenkomst op te schorten dan wel tot geheel of gedeeltelijke ontbinding over te gaan een en ander onverminderd het recht van Fit & Vitaal Dier om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.3 Indien de (behandelings)overeenkomst door Fit & Vitaal Dier tussentijds wordt beëindigd dan zal Fit & Vitaal Dier, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hierover informeren en haar motivatie aan de cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.4 Indien de (behandelings)overeenkomst voortijdig wordt beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar ratio van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Fit & Vitaal Dier.

 

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 Fit & Vitaal Dier stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende btw vermeld. Voor zover de (behandelings)overeenkomst levering van goederen omvat geldt daarvoor dat genoemde prijzen exclusief btw en andere kosten (hoe ook genaamd) zijn. Prijswijzigingen door Fit & Vitaal Dier zijn toegestaan en zullen zo spoedig mogelijk op gebruikelijke wijze worden medegedeeld. Aan het niet ontvangen van de mededeling kan niet het recht worden ontleend van levering tegen eerdergenoemde prijzen.

6.2 Betaling van de nota van Fit & Vitaal Dier zal contant of per pin geschieden, direct na de verrichting van de werkzaamheden of levering van de goederen ter plaatse, tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden. Betaling geschiedt zonder enige aftrek, korting, inhouding of verrekening.

6.3 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur na verloop van de termijn van rechtswege in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant de vordering.

6.5 De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Fit & Vitaal Dier in rekening worden gebracht voor de door Fit & Vitaal Dier verrichte werkzaamheden.

6.6 Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief btw, gesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom. De hierboven benoemde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal €40,- (veertig euro).

6.7 Fit & Vitaal Dier heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Fit & Vitaal Dier is ontvangen, tenzij Fit & Vitaal Dier op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden patiënt direct te behandelen.

 

Artikel 7: Klachten

7.1 De cliënt is verplicht om de door Fit & Vitaal Dier te verrichten prestatie en/of te leveren goederen onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of de goederen zijn geleverd, aan Fit & Vitaal Dier schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Fit & Vitaal Dier terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt afnemer geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen en geldt belevering als onvoorwaardelijk aanvaard.

7.2 Indien Fit & Vitaal Dier de klacht over de verrichte prestatie gerond bevindt, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nakoming geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

7.3 Indien ingevolge dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft de cliënt verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fit & Vitaal Dier.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Algemene bepaling:

8.1 Fit & Vitaal Dier is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte materiele of immateriële schade, hoe ook genaamd, die de cliënt of een derde lijdt in verband met of voortvloeit uit de (behandelings)overeenkomst een fout, een tekortkoming, gebrek of verzuim van Fit & Vitaal Dier of een door Fit & Vitaal Dier gedaan beroep op overmacht of een door haar verleende dienst of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij;

a. Fit & Vitaal Dier terzake schade verzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door die verzekering wordt uitbetaald.

b. De cliënt of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fit & Vitaal Dier.

Vergoeding van indirecte schade is ten alle tijden uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie of dergelijke.

8.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de hiervoor omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Fit & Vitaal Dier te betalen bedrag terzake van schadevergoeding, inclusief boete, nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de cliënt uit hoofde van de betreffende bestelling of overeenkomst, waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, aan Fit & Vitaal Dier heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Fit & Vitaal Dier niet aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 In alle gevallen waarin de cliënt of een derde een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventueel aangesproken werknemers en eventueel door Fit & Vitaal Dier ingeschakelde derden eveneens daarop een beroep doen, al was het in dit artikel bepaalde door henzelf bedongen.

Bijzondere bepalingen:

8.4 Fit & Vitaal Dier sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de therapeut van Fit & Vitaal Dier, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van middelen door cliënt zelf en terzake toediening van middelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

8.5 Het sluiten van een (behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van goederen en/of het geven van adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

 

Artikel 9: Eigendom en eigendomsvoorbehoud

9.1 Fit & Vitaal Dier behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld testuitslagen die betrekking hebben op de behandelende patiënt. Fit & Vitaal Dier zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.2 Geleverde goederen en daarop betrekking hebbende documenten blijven eigendom van Fit & Vitaal Dier, tot het moment waarop al haar verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden voortvloeiend uit welke (toekomstige) (behandelings)overeenkomst dan ook (hoe ook genaamd) of, met inbegrip van rente en kosten, door de cliënt zijn betaald.

9.3 De cliënt is niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden of enig ander recht op derden af te geven, hoe ook genaamd.

 

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Betreding stallen/ locatie werkzaamheden indien de behandeling van de patiënt daartoe aanleiding geeft heeft Fit & Vitaal Dier het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die zij noodzakelijk acht voor de behandeling. De cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.

10.2 Behandeling buitenland. Ook op (behandelings)overeenkomsten die uitgevoerd worden buiten Nederland zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 11: Verbindendheid

11.1 Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of niet (langer) rechtsgeldig zijn, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of niet (langer) rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de bepaling behouden blijft.

11.2 De tussen partijen gesloten bestelling waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en de daarbij behorende bijlage(n) bevatten alle verplichtingen van beide partijen jegens de andere partij en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen Fit & Vitaal Dier en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van eventuele toepasselijke internationale verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

12.2 Alle geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de door deze voorwaarden beheerste rechtsverhouding tussen partijen, zullen worden onderworpen aan het oordeel van een rechtbank, tenzij enig dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet.